• Juridisk informasjon


  Godtakelse av avtale. For din tilgang til og bruk av Bristol-Myers Squibbs nettside (nettsiden) gjelder f?lgende betingelser og vilk?r (disse “betingelser og vilk?r”) og alle tilknyttede lover. N?r du logger deg inn og bruker nettsiden, godtar du, uten begrensninger og forbehold, disse betingelser og vilk?r og aksepterer at de g?r foran alle andre avtaler mellom deg og Bristol-Myers Squibb, og at disse er uten virkning og gyldighet med hensyn til din tilgang til og bruk av nettsiden. Enhver henvisning til Bristol-Myers Squibb i disse betingelser og vilk?r referer samlet til Bristol-Myers Squibb Company og alle dets n?v?rende og fremtidige datterselskap og andre tilknyttede selskap.

  Bruksomfang. Bristol-Myers Squibb bruker denne nettsiden for din personlige informasjon, oppl?ring og kommunikasjon. Du m? gjerne se gjennom siden. Du kan laste ned materiale fra siden, men kun for ikke-kommersiell, personlig bruk, s?fremt du f?lger alle regler for opphavsrett og andre rettigheter som oppgis i materialet. Du har ikke tillatelse til ? spre, endre, videresende, gjenbruke, legge ut p? nytt eller bruke innholdet p? siden til offentlige eller kommersielle form?l, inkludert tekst og bilder, uten skriftlig tillatelse fra Bristol-Myers Squibb Company. Du er gjort kjent med at Bristol-Myers Squibb ikke hevder at informasjon p? denne siden er passende eller tilgjengelig til bruk utenfor USA, og at tilgang til siden fra omr?der hvor innholdet p? siden er ulovlig eller upassende, ikke er tillatt. Hvis noen velger ? g? inn p? siden fra andre steder, gj?r de dette p? eget initiativ, og de har selv ansvar for at slik bruk skjer i samsvar med gjeldende lokale lover.

  Ikke medisinsk r?dgivning. Siden tilbyr ikke medisinsk r?dgivning. Med enkelte unntak er Bristol-Myers Squibbs produkter kun tilgjengelig med resept fra en lisensiert profesjonelt helsepersonell. Bristol-Myers Squibb er ikke involvert i ? gi medisinske eller tilsvarende profesjonelle tjenester eller r?d, og informasjonen som er tilgjengelig p? nettsiden, er ikke ment ? skulle erstatte medisinsk r?dgivning fra helsepersonell. Hvis du ?nsker eller trenger slike tjenester eller r?dgivning, b?r du raskest mulig konsultere en lege eller profesjonelt helsepersonell.????????????????????????????????????????????????????

  Produktinformasjon. Produktinformasjonen som er tilgjengelig p? denne nettsiden, er kun ment for personer bosatt i USA. Allikevel kan denne nettsiden og dens lenker inneholde informasjon om produkter som i noen tilfeller er tilgjengelige, og i andre tilfeller ikke tilgjengelige, i spesifikke land, landomr?der eller regioner i verden (inkludert USA), kan v?re tilgjengelig under ulike varemerker i ulike land, og i enkelte tilfeller kan v?re godkjent eller klargjort av en offentlig kontrollmyndighet for salg eller bruk med ulike indikasjoner og begrensninger i ulike land. Du m? ikke tolke noe av innholdet p? siden som oppfordring til eller markedsf?ring av produkt eller tjenester, eller bruk av produkt eller tjenester som ikke er godkjent i lover og retningslinjer i landet hvor du befinner deg, inkludert USA. For spesifikk informasjon om ulike produkter henviser vi til komplett forskrivningsinformasjon godkjent av gjeldende offentlige myndigheter i landet hvor du befinner deg. Forskrivningsinformasjonen du finner her, er basert p? USAs merking og gjelder ikke n?dvendigvis utenfor USA.

  Merkevarebeskyttelse. Du m? g? ut fra at alt du ser eller leser p? denne nettsiden er merkevarebeskyttet, med mindre noe annet er oppgitt, og at innholdet ikke kan brukes p? annen m?te enn det som framg?r av disse betingelser og vilk?r eller i teksten p? nettsiden, uten skriftlig tillatelse fra Bristol-Myers Squibb Company. Bristol-Myers Squibb hverken garanterer eller hevder at bruk av innholdet som vises p? denne nettsiden, ikke vil komme i konflikt med rettighetene til tredjeparter som eies av eller er tilknyttet Bristol-Myers Squibb.

  Varemerker. Varemerkene, salgsnavnene, logoene og tjenestemerkingen (under samlebetegnelsen “varemerker” som vises p? siden, er registrerte og uregistrerte varemerker for Bristol-Myers Squibb og andre. Ikke noe av innholdet p? siden skal tolkes som garanti for, ved implikasjon, preklusjon eller p? annen m?te, en lisens eller rett til bruk av noen av varemerkene som vises p? nettsiden, uten skriftlig tillatelse fra Bristol-Myers Squibb eller tredjeparter som eier varemerkene som vises p? nettsiden. Bruk av varemerkene som vises p? nettsiden, samt alt annet innhold p? nettsiden, som det ikke gis tillatelse til gjennom disse betingelser og vilk?r, er strengt forbudt. Vi gj?r ogs? oppmerksom p? at Bristol-Myers Squibb vil aggressivt h?ndheve sin opphavsrett med lovens fulle tyngde, inkludert bruk av strafferettslig forf?lgelse.

  Garantibegrensninger. Selv om Bristol-Myers Squibb gj?r sitt beste for ? oppgi riktig og oppdatert informasjon p? nettsiden, garantere eller p?st?r ikke Bristol-Myers Squibb at den er korrekt. Bristol-Myers Squibb p?tar seg ingen forpliktelser eller ansvar for feil eller utelatelser i innholdet p? nettsiden. Uten ? begrense det foreg?ende, er alt p? denne nettsiden tilgjengelig ?SOM DET ER? UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITT SALGSGARANTI, EGNETHET FOR ET SPESIFIKT BRUKSOMR?DE ELLER IKKE-OVERTREDELSER. Vi gj?r oppmerksom p? at enkelte jurisdiksjoner ikke tillater unntak fra impliserte garantier. Dermed vil enkelte begrensninger ikke n?dvendigvis gjelde for deg. R?df?r deg med lokal lovgivning for restriksjoner eller begrensninger knyttet til unntak fra impliserte garantier.

  Begrenset ansvar. Din tilgang til, bruk av og s?k p? denne nettsiden skjer p? egen risiko. Hverken Bristol-Myers Squibb eller noen annen part involvert i opprettelse, produksjon eller formidling av nettsiden er ansvarlig for erstatning for hverken direkte, tilfeldige, p?f?lgende eller indirekte skader som f?lger av tilgang til eller bruk av nettsiden. Bristol-Myers Squibb p?tar seg intet ansvar, og er ikke erstatningspliktig for skader p?, eller virus som m?tte infisere, datautstyr eller annen eiendom som f?lge av din tilgang til, bruk av eller s?k p? nettsiden eller nedlasting av materiale, data, tekst eller bilder fra nettsiden.

  Forbudte overf?ringer. Enkelte omr?der p? nettsiden kan gi deg tilgang til nettfora og ? sende e-post, eller p? annen m?te gi tilbakemeldinger til Bristol-Myers Squibb. Bristol-Myers Squibb p?tar seg ikke, og fraskriver seg s?rskilt alt ansvar og erstatningsplikt for innhold p? disse foraene. Det er ikke tillatt ? legge ut eller videresende innhold som er forbudt eller truende, inneholder baktalelser eller ?rekrenkelser, er obsk?nt, uanstendig, kontroversielt, pornografisk eller st?tende, eller materiale som inneholder eller oppmuntrer til handlinger som er kriminelle eller kan gi bakgrunn for sivile s?ksm?l eller p? annen m?te bryte noen lover. I tillegg er det forbudt ? legge ut eller videresende materiale som (a) bryter andres rettigheter, personvernrettigheter eller regler for offentliggj?ring, (b) beskyttes av varemerkerettigheter, kopirett eller annen opphavsrett, med mindre eieren av disse rettighetene har gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse, (c) inneholder virus, en bug eller annet skadelig innhold, eller (d) brukes for ? ulovlig ramme en annen person med hensyn til forretningsvirksomhet eller konkurranse. Du vil st? eneansvarlig for skader som m?tte oppst? som f?lge av brudd p? rettigheter knyttet til varemerker, kopirett eller annen opphavsrett, eller annen skade som f?lger av din tilgang til eller bruk av nettsiden.

  Brukerinnhold. All “informasjon av personlig art” som inkluderes i elektronisk kommunikasjon med nettsiden, er underlagt nettsidens retningslinjer for personvern. Samtidig er og vil all kommunikasjon med og materiale du sender til nettsiden via elektronisk post eller p? annen m?te, inkludert alle data, sp?rsm?l, kommentarer og forslag eller lignende, bli behandlet som ikke-konfidensielt og ubeskyttet. Du er innforst?tt med at alt du sender eller legger ut, kan brukes av Bristol-Myers Squibb til alle form?l, inkludert, men ikke begrenset til, gjengivelse, offentliggj?ring, videresending, publisering, kringkasting og innlegg. I tillegg forbeholder Bristol-Myers Squibb seg retten til ? bruke ideer, konsepter, kunnskap, prosesser og teknikker som inng?r i din kommunikasjon, med nettsiden til alle slags form?l, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon, markedsf?ring og salg av produkter og tjenester ved bruk av slike ideer, konsepter, kunnskap, prosesser og teknikker.

  Lenker til andre sider. Bristol-Myers Squibb har ikke g?tt gjennom alle sidene knyttet til nettsiden via lenker og er ikke ansvarlig for innholdet p? slike frittst?ende sider eller andre sider lenket til p? nettsiden. Dersom du legger ut lenker til frittst?ende sider eller andre sider, skjer dette p? egen risiko. Hvis du skulle legge ut en lenke til en annen side, vil vi be deg gjennomg? betingelser og vilk?r samt retningslinjer for personvern som gjelder den nye siden. De samsvarer ikke n?dvendigvis med det som gjelder nettsiden v?r.

  Gjeldende lovgivning. Denne avtalen og dens virkning er underlagt lovgivningen i staten New Jersey, USA, uten hensyn til andre myndigheters lovtolkninger. Du godkjenner og gir tillatelse til at de statlige og f?derale domstoler i Mercer County, staten New Jersey, USA, er ener?dende jurisdiksjon i alle sp?rsm?l og tvister som m?tte oppst? som f?lge av din tilgang til og bruk av nettsiden og denne avtalen. S? langt gjeldende lovgivning tillater det, skal alle krav eller rettslige skritt som f?lger av eller er tilknyttet din tilgang til eller bruk av denne nettsiden, fremmes innen to (2) ?r fra datoen hvor dette kravet eller grunnlaget for det rettslige skrittet oppstod eller p?l?p.

  Endringer i avtalen. Bristol-Myers Squibb kan, til enhver tid, endre betingelser og vilk?r som gjelder tilgang til og bruk av nettsiden. Alle endringer i v?re betingelser og vilk?r vil bli annonsert p? nettsiden. Disse endringene vil v?re bindende, og derfor b?r du med jevne mellomrom se gjennom betingelser og vilk?r som legges ut p? nettsiden.

  超级碰碰色偷偷免费视频